Menjador

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR ( DE 14 A 16h) CURS 2015/16
RESUM INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES.

El servei de menjador escolar s’ha de sol-licitar cada principi de curs, o amb antelació abans de començar-ne a fer ús. Heu d’omplir el corresponent full de sol·licitud i deixar-lo a la bústia de menjador i matinera. Només heu d'omplir una sol·licitud per curs.
Per fer ús d’aquest servei és imprescindible respectar i complir-ne les normes: fer els pagaments dins els terminis establerts, ser puntuals a l’hora de recollir als nens i nenes,..
L'empresa encarregada d'aquest servei es Catering S'Olivera.

INFORMACIÓ SISTEMA DE PAGAMENT DEL MENJADOR

- Seguint indicacions de la Conselleria d'Educació i Cultura:
 • Es considera usuari fixe aquell que faci ús del menjador escolar més del 70% dels dies lectius que té el mes. (4 o 5 dies setmana)
En cas d`absència, es descomptarà a partir del tercer dia consecutiu, la devolució es realitzarà en la quota del mes següent, degudament justificat per les següents vies:
 • Email: info@cateringsolivera.com
 • WhatsApp o trucant al: 647885093
- Per als usuaris amb dietes especials (intoleràncies i al·lèrgies) serà obligatori adjuntar amb la sol·licitud, la fitxa del comensal de la dieta especial, així com l’ informe mèdic oficial del especialista i el protocol de actuació en cas d’ingesta per errada.

- Per els usuaris FIXOS l’empresa emetrà un rebut bancari entre el dia 10 i 12 de cada mes. Els dies de setembre que el seu fill hagi fet ús del menjador es cobraran amb el mes d'octubre, des de el primer dia que s’hagi fet us del menjador. (el doble rebut es passarà el dia 10/10/2016).

- Per els usuaris EVENTUALS l’empresa emetrà un rebut bancari el dia 05 de cada mes, la modalitat serà a mes vençut una vegada tinguem les llistes d’assistència a la oficina. En aquest cas, l’assistència s’haurà d’avisar al centre, per a que demani els menús corresponents, i no a l’empresa.

- Preu diari menjador escolar que inclou menjar i servei de monitors durant dues hores:
o Usuari fixe: 6,50 € (5 o 4 dies a la setmana)
o Usuari eventual: 7,15 € (3 o menys dies a la setmana)

- Seguint indicacions de la Conselleria d'Educació i Cultura en el cas de que hagi vaga de professorat i no es faci us del servei de menjador, l’empresa retornarà al mes següent el 50% del preu diari, és a dir, 3’25 €.

- Els rebuts bancaris retornats, sense justificació adient, portaran un recàrrec de 3€ (penalització que el banc carrega a l’empresa per rebut retornat). S’haurà d’ingressar la quota més els 3 euros pertinents abans del dia 25 del mateix mes. Concepte: RAS Nom i Cognom Alumne.
Exemple: RAS PILAR ESCANDELL.
BANC MARE NOSTRUM: ES05 - 0487-2246-98-2000001365

- En cas de suspensió o cancel·lació del servei cal avisar a l’empresa, per a que no emeti el rebut corresponent.

- Els informem que l'hora d'atenció telefònica al client és de dilluns a divendres de 09.00h a 13.00h, agrairíem que si tenen alguna pregunta truquin durant l’horari abans esmentat.


MATERIALS QUE HAN DE DUR ELS USUARIS:

 • BATA AMB EL NOM POSAT I UNA CINTA AL COLL PER PENJAR-LA.
  ( OBLIGATORI PER INFANTIL)
 • BOSSA DE TELA AMB UN GOT DE PLÀSTIC DUR, RASPALL I PASTA DE DENTS.
  (TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM)


RECOLLIDA DELS/LES ALUMNES:

 • A PARTIR DE LES 15H JA PODEU COMENÇAR A RECOLLIR ELS NENS\NENES PERÒ SEMPRE AVISANT A UN MONITOR DE LA SEVA RECOLLIDA.
 • L'HORA LÍMIT PER VENIR A BUSCAR-LOS SÓN LES 16H.
 • SI ALGUN DIA HA DE VENIR ALGÚ QUE NO SIGUI LA PERSONA HABITUAL HEU D'AUTORITZAR-LA PER ESCRIT.

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE AMB EL CENTRE:

menjador.cpcanraspalls@gmail.comLa meva foto
Col·legi públic d'educació infantil i primària i aula UECC. Té servei de menjador, escola matinera i activitats extraescolars a la tarda.